white-space: pre-line;

PERSONUPPGIFTSPOLICY – JEMTLANDER AB

Jemtlander AB, org. nr. 559059-0062, 832 21 Frösön (”Jemtlander”) behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Jemtlander.

Vi värnar om din integritet och kommer i alla lägen se till vi behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt och korrekt sätt, vilket bland annat närmare innebär att:

Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.
Vi inhämtar personuppgifter för de berättigade ändamål (syften) som anges i denna policy, och behandlar inte personuppgifterna på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
De personuppgifter vi behandlar är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.
De personuppgifter vi behandlar är korrekta och om nödvändigt uppdaterade.

1.1           Vi som behandlar dina personuppgifter Jemtlander ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig.

Du kan kontakta oss via e-post info@Jemtlander.se via vår websajt https://www.Jemtlander.com, eller genom att skriva ett brev till oss på Öneslingan 17, 832 51 Frösön

1.2           Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.

Personuppgifter som du lämnar till oss:    

Adressuppgifter: Jemtlander AB lagrar adressuppgifter till privatpersoner för att kunna leverera leveranser beställda av privatperson. Jemtlander AB anlitar fraktleverantörer och deras transportsamarbetspartners för att leverera beställda varor, tillhandahålla spårningstjänster och aviseringstjänster till privatpersoner. Personuppgifter som behandlas är namn, adress, epost samt telefonnummer.  

Fakturaadressuppgifter: Jemtlander AB lagrar Fakturaadressuppgifter till privatpersoner för att kunna fakturera och redovisa försäljning och bokföra beställningar beställda av privatperson. Dessa fakturaadressuppgifter kommer att lagras enligt bokföringslagen i 7 år. Uppgifterna kan raderas efter 7 år om privatpersonen önskar.    

Kontaktuppgifter: I samband med orderregistrering väljer Jemtlander AB att registrera kontaktuppgifter såsom E-post och telefonnummer. Dessa uppgifter anges för att kunna ta kontakt med kund om dennes beställning samt vid avisering vid leverans.    

Beställningsreferens: I samband med orderregistrering väljer Jemtlander AB att registrera en beställningsreferens för att beställningen till tex ett större företag eller större organisation ska kunna följas upp enkelt.    

Serienummer, Organisationsnummer, Kundnummer, Ordernummer och fakturanummer har syftet att hjälpa oss i vår redovisning samt hålla ordning i vår databas. PGA bokföringstekniska skäl kommer dessa uppgifter att lagras enligt bokföringslagen i 7 år. Uppgifterna kan raderas efter 7 år om privatpersonen önskar.

Personuppgifter som vi samlar in från dig:

När du använder Tjänsten kommer vi att samla in personuppgifter om dig. Det kan t.ex. röra sig om IP adress, operativsystem, och annat liknande för att vår hemsidas funktioner ska fungera.

1.3           Varför behandlar vi personuppgifterna och vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Avtal mellan oss

I syfte att kunna administrera leverans du beställer av Jemtlander kommer Jemtlander att behandla de personuppgifter som anges ovan under punkten 1.2.

Den rättsliga grunden för Jemtlander behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Jemtlander kommer även att behandla ovan angivna personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att ta i anspråk din rätt att reklamera våra tjänster. Den rättsliga grunden för Jemtlanders behandling i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Jemtlander.

Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att leverera alla våra tjänster och fullgöra alla våra åtaganden gentemot dig.Statistik och förbättring av våra tjänster

Jemtlander kan komma att behandla ovan angivna personuppgifter för statistiska ändamål och i syfte att förbättra och utveckla vårt erbjudande. Den rättsliga grunden för denna behandling är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Jemtlander berättigade intresse. Ett sådant berättigat intresse är att förbättra och utveckla vårt erbjudande, till fördel för dig som intressent avseende erbjudandet.

Marknadsföring av våra tjänster

Jemtlander kan komma att behandla ovan angivna personuppgifter för att skicka erbjudanden och nyhetsbrev till dig genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster såsom e-post. Du kan självklart när som helst avanmäla dig från våra utskick.

1.4           Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi lämnar ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande integritetsskyddslagstiftning, denna policy och våra instruktioner.

Jemtlander kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Jemtlanders tillgångar.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som Jemtlander behandlar i syfte att administrera ditt kundförhållande eller för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. uppfylla reklamationsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att Jemtlander ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal gentemot dig.

Vi kan komma att spara dina personuppgifter upp till ett år efter det att ditt kundförhållande med oss har upphört för marknadsföringsändamål enligt ovan. Vi ser dig som kund under den tid som vårt avtalsförhållande avseende leverans pågår eller annan avtalsrättslig grund föreligger.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

1.5           Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (EU:s dataskyddsförordning).

1.5.1           Din rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter ovan i punkt 1.1.Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

1.5.2           Din rätt till rättelse och radering av dina personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter.Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter (vilka anges EU:s dataskyddsförordning). Under förutsättning att din förfrågan faller inom en av dessa omständigheter, kommer vi radera dina uppgifter.

1.5.3           Din rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, innefattande profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter ovan, se punkt 1.1.

1.5.4           Din rätt att kräva begränsning

Under vissa förutsättningar som närmare anges i EU:s dataskyddsförordning, har du rätt att kräva att behandlingen begränsas. Om du har denna rätt, kommer sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

1.5.5           Din rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar som närmare anges i EU:s dataskyddsförordning, har du rätt att få ut de personuppgifter vi har om dig, som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Förutsatt att det är tekniskt möjligt, har du rätt att få uppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

1.5.6           Din rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan, i punkt 1.1. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se

www.datainspektionen.se

1.6           Säkerhet

Jemtlander vidtar löpande åtgärder för att uppfylla kraven enligt principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi har i vårt arbete kring integritetsskydd säkerställt att vi förvarar samtliga uppgifter på ett med hänsyn till uppgifternas art och karaktär säkert sätt med en hög skyddsnivå såväl avseende teknisk säkerhet som organisatorisk säkerhet.

1.7           Ändringar av Policyn

Jemtlander förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Policyn. Vid materiella ändringar i Policyn eller om befintlig information ska behandlas på ett annat sätt än vad som anges i Policyn, kommer Jemtlander att informera om detta på lämpligt sätt.